PGNiG
IGG
Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych
Image
PGNiG

PANELLERS AND SPEAKERS

Image
Image

Piotr Naimski

Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
Government's Plenipotentiary for Strategic Energy Infrastructure.

Piotr Naimski – polski polityk, biochemik, nauczyciel akademicki, działacz opozycji w okresie PRL, publicysta, były wiceminister gospodarki, poseł na Sejm VII i VIII kadencji, od 2015 sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.
Image

Dainius Kreivys

Minister Energii Litwy
Minister of Energy of the Republic of Lithuania

2009 - Vytautas Magnus University, Baltic Management Institute, Master of Business Administration1995- Vilnius Pedagogical University (currently — Lithuanian University of Educational Sciences), Bachelor of Teacher of History, Political Science and Social Sciences at a general education school, 1989 - Kaunas Polytechnic Institute (currently — Kaunas college of technology), the speciality of radio engineer. Professional experience: 2011-2012 UAB „Statybų gausa” director of business development 2008-2011  Minister of Economy 2005–2008 UAB „Saldo partneriai” chairman of the board, 2002–2005 UAB „Baldenis” chairman of the board, 1996–2003 AB „Specializuota komplektavimo valdyba” director and the member of the board, 1995-1998 - Head of retail companies. Work in the Parliament: 2020 - Member of the Committee of National security and defense, 2016-2020 Deputy chairman of the Committee of Economy in Lithuanian Parliament, member Energy Commission, 2012-2016 Member of the Committee of Economy in Lithuanian Parliament, since 2012 Member of Lithuanian Parliament. Political activity: Since 2017- Deputy chairman of the Homeland Union-Lithuanian Christian democrats, Since 2008 - Member of the presidium of the Homeland Union-Lithuanian Christian democrats, Since 2004- Member of the council of the Homeland Union-Lithuanian Christian democratsSince 2002 - Party member of the Homeland Union-Lithuanian Christian democrats. Academic, pedagogical, social activities1988-1993, Member of the National Youth Union "Jaunoji Lietuva", consultant and founder of the New Institute of Public Management, a shareholder of the Institute of Democratic Policy.
Image

Paweł Sałek

Doradca Prezydenta RP
Advisor to the Polish President

Absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej. Ukończył International MBA, program prowadzony przez Centre for Management Training, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a także studia podyplomowe Relacje międzynarodowe i dyplomacja w Instytucie Nauk o Polityce w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Podyplomowe Międzyuczelniane Studium Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Szkole Głównej Handlowej. Od roku 2003 prowadzi badania naukowe w Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych i Naturalnych Katedry Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, zajmując się tematyką akumulacji węgla w przez środowisko leśne i glebowe. Jest autorem lub współautorem 17 artykułów, raportów i opracowań naukowych. W przeszłości pełnił funkcję Dyrektora Akademickiego Centrum Edukacji Ekologicznej Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Był także Dyrektorem Zarządu Oczyszczania Miasta st. Warszawy, zaś wcześniej był Zastępcą Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Skierniewicach.Twórca i pierwszy kierownik Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym (obecnie: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami). Pracował także w Krajowym Centrum Inwentaryzacji Emisji. W ostatnich latach był Wiceprezesem Zarządu i Dyrektorem ds. Techniczno-Eksploatacyjnych w Radomskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej RADPEC SA w Radomiu.W latach 2015 – 2018 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pełnomocnikiem rządu ds. polityki klimatycznej. Specjalizuje się w zagadnieniach wykorzystania zasobów przyrodniczych dla rozwoju gospodarczego terenów niezurbanizowanych oraz wykorzystaniem Konwencji Klimatycznej ONZ i instrumentów Protokołu z Kioto dla rozwoju Polski.26 czerwca 2018 roku powołany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę na Doradcę Prezydenta RR. 30 czerwca 2021 roku powołany na Przewodniczącego Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.


A graduate of the Częstochowa University of Technology at the Faculty of Mechanical Engineering and Computer Science. Author and co-author of many scientific studies on instruments of the Kyoto Protocol and the Paris Agreement for the development of Poland. At the Chancellery of the President of the Republic of Poland, he deals with environmental protection, climate policy and sustainable development issues.

Image

Ireneusz Zyska

Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii
Secretary of State, Government Plenipotentiary for Renewable Energy Sources

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia podyplomowe
w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. W latach 2007 - 2011 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Wałbrzychu. W 2011 roku zdał egzamin radcowski i został wpisany na listę radców prawnych. Od 2000 do 2006 pracował w departamencie prawnym dużej spółki prawa handlowego we Wrocławiu oraz w kancelarii syndyka, zajmując się obsługą prawną przedsiębiorstw. W latach 2006 do 2011 pełnił funkcję zastępcy burmistrza miasta Świebodzice. W tym czasie był także dwukrotnie wybierany radnym rady miejskiej. W latach 2012 do 2015 prowadził kancelarię radcy prawnego, w ramach której współpracował z dużymi podmiotami gospodarczymi, w tym spółkami notowanymi na GPW, a także występował w licznych procesach jako pełnomocnik osób fizycznych i prawnych z zakresu prawa cywilnego oraz ochrony konkurencji i konsumentów. W wyborach parlamentarnych w 2015 roku został wybrany posłem na Sejm RP z okręgu wałbrzyskiego. W Sejmie RP VIII kadencji pracował w Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, w ramach której przewodniczył pracom podkomisji stałej ds. polityki regionalnej. Pracował także w Komisji Infrastruktury oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W marcu 2016 roku został powołany na członka Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów. Założyciel i przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii, który w Sejmie RP VIII kadencji stał się ogólnopolską platformą merytorycznej dyskusji i kształtowania opinii na temat transformacji polskiego górnictwa i energetyki, bezpieczeństwa energetycznego, wykorzystania zasobów naturalnych, paliw kopalnych i odnawialnych źródeł energii, rozwoju elektromobilności oraz zastosowania nowoczesnych technologii w procesie zmian i kształtowania polskiego systemu elektroenergetycznego, w tym energetyki jądrowej i rozproszonej. W wyborach parlamentarnych 2019 roku został wybrany posłem na Sejm RP IX kadencji. Uczestnik młodzieżowego ruchu oporu w czasach PRL, członek partii Prawo i Sprawiedliwość. Miłośnik górskiej turystyki pieszej, polskiej historii i tradycji niepodległościowej.

He completed law studies at the Faculty of Law and Administration of the University of Wrocław and post-diploma studies at WSB University in Wrocław. In 2007–2011, he completed his legal apprenticeship at the District Chamber of Legal Advisers in Wałbrzych. In 2011, he passed his legal advisers’ exam and was entered into the bar of legal advisers. From 2000 to 2006, he worked in the legal department of a large commercial law company in Wrocław, as well as the receiver law firm, providing legal services to companies. From 2006 to 2011, he served as Deputy Mayor of Świebodzice. During this time, he was also elected twice as a city councillor. From 2012 to 2015, he ran a legal advisory law firm, where he worked with large business entities, including companies listed on the Warsaw Stock Exchange. He also represented natural persons and legal entities in numerous trials in the field of civil law, competition and consumer protection. In the 2015 parliamentary elections, he was elected a Member of Polish Parliament from the Wałbrzych district. In the 8th term of office of the Sejm, he worked with the Committee on Energy and State Treasury, as well as the Committee on Local Government and Regional Policy, under which he chaired the work of the permanent subcommittee on regional policy. He also worked on the Committee on Infrastructure and the Committee on Justice and Human Rights. In March 2006, he was appointed a member of the Civil Service Council attached to the Prime Minister. Founder and Chairman of the Parliamentary Mining and Energy Group, which in the Sejm of the eighth term of office became a nationwide platform for substantive discussion and shaping opinions on the transformation of the Polish mining and energy sector, energy security, use of natural resources, fossil fuels and renewable energy sources, development of electromobility and application of modern technologies in the process of changes and shaping the Polish power system, including nuclear and distributed energy. In the 2019 parliamentary elections, he was elected a Member of Polish Parliament. Participant of the youth resistance movement during the communist era, member of the Law and Justice party. He is an enthusiast of mountain hiking, Polish history and independence traditions.
Image

Paweł Jabłoński

Podsekretarz stanu ds. współpracy ekonomicznej, rozwojowej oraz polityki afrykańskiej i bliskowschodniej
Undersecretary of State for Economic and Development Cooperation, Africa and the Middle East

Paweł Jabłoński urodził się w 1986 r. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły prawa hiszpańskiego i europejskiego Universidad de Castilla-La Mancha i Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2008-2015 pracował w kancelariach prawnych. Od 2015 r. jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. W latach 2016-2018 pełnił funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego Izby. Od 2018 r. był doradcą Prezesa Rady Ministrów, a następnie zastępcą dyrektora Departamentu Koordynacji Projektów Międzynarodowych. Od lutego 2019 r. jest członkiem Rady Instytutu Europy Środkowej.

Born in 1986, Paweł Jabłoński graduated from Warsaw University Faculty of Law and Administration. Attorney-at-law, practised between 2011 and 2018. Deputy disciplinary officer at the Warsaw Bar Association (2016-2018). In 2018 he was appointed advisor to the Prime Minister responsible for international and legal affairs, then a deputy director of International Project Coordination Department at the Chancellery of the Prime Minister. In November 2019 he was appointed deputy Minister of Foreign Affairs, responsible for Economic and Development Cooperation, Africa and the Middle East.
Image

Piotr Dziadzio

Podsekretarz stanu, Główny Geolog Kraju,
Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa
Undersecretary of State, Chief National Geologist,
Government Plenipotentiary for the State Raw Material Policy

Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, gdzie uzyskał tytuł magistra geologii w zakresie stratygraficzno-poszukiwawczym. W Państwowym Instytucie Geologicznym uzyskał tytuł doktora nauk o Ziemi w zakresie geologii. Ukończył Studia podyplomowe z zakresu zarządzania firmą w Wyższej Szkole Biznesu National-Louis Univerisity w Nowym Sączu. Posiada uprawnienia geologiczne kat. I. Karierę zawodową w geologii rozpoczął w 1992 roku w PAN-Instytucie Nauk Geologicznych. W latach 1993-2006, pracował w PGNiG S.A. w Biurze Geologicznym Geonafta w Gorlicach oraz w Departamencie Poszukiwania Złóż Ośrodku Regionalnym Południe w Jaśle. W latach 2006-2011 był dyrektorem zarządzającym spółką Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze sp. z.o.o. w Gorlicach. W latach 2012-2013 pracował w firmach prywatnych związanych z wydobyciem surowców. Następnie od 2014 do chwili obecnej pracuje w Instytucie Nafty i Gazu – Państwowym Instytucie Badawczym. Piotr Dziadzio jest wieloletnim członkiem Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. W 2016 został wybrany na sekretarza generalnego tej organizacji, którą to funkcję pełnił do 31 lipca. Od 2004 do dzisiaj pełnił również funkcję redaktora naczelnego czasopisma Wiadomości Naftowe i Gazownicze. Od 2016 roku jest również sekretarzem Polskiego Komitetu Narodowego Światowej Rady Naftowej (Word Petroleum Council). Jest on także autorem wielu publikacji naukowych, opracowań, projektów i dokumentacji geologicznych. Posiada stopień Dyrektora Górniczego III stopnia oraz Odznaczenie Honorowe Zasłużony dla Górnictwa RP, którą otrzymał za pracę na rzecz polskiego górnictwa w 2008 r.

Graduated from the Faculty of Biology and Earth Sciences of the Jagiellonian University with a Master’s degree in Geology, with a major in stratigraphy and exploration. He received a PhD in geology from the Polish Geological Institute. He also completed post-graduate studies in management at the National-Louis University School of Business in Nowy Sącz. Holder of Category I geological license. He started his professional career in geology in 1992 at the Institute of Geological Sciences of the Polish Academy of Sciences. In 1993-2006, he worked at PGNiG S.A. at the Geonafta Geological Office in Gorlice, as well as the Department of Deposit Exploration in the Regional Centre in Jasło. In 2006-2011, he was Managing Director of Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze sp. z o.o. in Gorlice. In the years 2012-2013 he worked in private companies in the field of raw materials extraction. Since 2014, he has been working at the Oil and Gas Institute – National Research Institute.Piotr Dziadzio is a long-term member of the Scientific Association of the Oil and Gas Industry Engineers and Technicians. In 2016, he was elected Secretary General of this organisation, a post he held until 31 July. From 2004 until today he was also the editor-in-chief of Wiadomości Naftowe i Gazownicze (Oil and Gas News) magazine. Since 2016 he has also been secretary of the Polish National Committee of the World Petroleum Council. He is also the author of numerous scientific publications, studies, projects and geological documentation. He is a 3rd degree Mining Director and holds the Honorary Distinction of Merit for Mining in the Republic of Poland, which he received for his work for the Polish mining industry in 2008.
Image

Ole Toft

Ambasador Królestwa Danii w Polsce.
Ambassador of the Kingdom of Denmark to Poland

Ambasador Królestwa Danii w Polsce. Dyplomata i pracownik administracji rządowej specjalizujący się w sprawach europejskich. Ukończył studia magisterskie na kierunki prawniczym na Uniwersytecie w Kopenhadze. Od 1994 roku związany z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, zajmował stanowiska w Departamencie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, Departamencie Polityki Europejskiej oraz jako szef Sekretariatu Wykonawczego. W 2001 r. został doradcą ds. Polityki europejskiej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Trzykrotnie był delegowany do Stałego Przedstawicielstwa Danii przy Unii Europejskiej w Brukseli: w 1998 roku jako Sekretarz Ambasady, w 2004 roku jako Radca, a w 2013 roku jako Zastępca Stałego Przedstawiciela. W 2015 roku został powołany na stanowisko Podsekretarza ds. Zasobów i Operacji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W 2017 r. Objął stanowisko Dyrektora ds. Rybołówstwa w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, które rok później piastował w Ministerstwie Środowiska i Żywności. Jest żonaty I jest ojcem dwojga synów.

Ambassador of the Kingdom of Denmark to Poland. Diplomat and government administration worker specializing in European Affairs. Completed his master's in law at the University of Copenhagen. Since 1994 associated with the Ministry of Foreign Affairs he held positions in the Middle East and Northern Africa Department, the European Policy Department and as Head of the Executive Secretariat. In 2001, he became the European policy advisor at the Prime Minister's Office. Three times he was posted at the Permanent Representation of Denmark to the European Union in Brussels: in 1998 as the Secretary of Embassy, in 2004 as the Counselor, and in 2013 as the Deputy Permanent Representative. In 2015 he was appointed as the Under-Secretary for Resources and Operations at the Ministry of Foreign Affairs. In 2017 he became the Director of Fisheries at the Ministry of Foreign Affairs and later moved to the Ministry of Environment and Food. He is married and has two sons.
Image

Paweł Majewski

Prezes Zarządu PGNIG SA
President of the Management Board PGNiG SA

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration (MBA) w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu spółkami kapitałowymi, w tym także z udziałem Skarbu Państwa. Pełnił funkcję prezesa Zarządu Grupy LOTOS SA, wiceprezesa Zarządu Huty Stalowa Wola SA, członka Zarządu w DO & CO Poland sp. z o.o. oraz prezesa Zarządu Airport Cleaning Service sp. z o.o. Posiada również długoletnie doświadczenie zawodowe na kierowniczych stanowiskach m.in. w PETROLOT sp. z o.o. (obecnie ORLEN Aviation sp. z o.o.), a także jako dyrektor Pionu Zarządzania Marżą Zmienną i Produkcją w PGNiG TERMIKA SA. Członek Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości SA. Ponadto zasiadał w radach nadzorczych m.in.: ZEM Łabędy sp. z o.o., Jelcz sp. z o.o. oraz Lotniczy Catering Service sp. z o.o.

Mr Majewski is a graduate of the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University and Executive MBA at the University of Management in Warsaw. Manager with many years of experience in managing capital companies, including ones with stake held by the State. Former President of the Management Board of Grupa LOTOS, Vice-President of the Management Board of Huta Stalowa Wola, Member of the Management Board at DO & CO Poland and the President of the Management Board of Airport Cleaning Service. He also held managerial positions, including at PETROLOT (currently ORLEN Aviation) and at PGNiG TERMIKA. Member of the Supervisory Board of Polski Holding Nieruchomości.
Image

Artur Cieślik

Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Regulacji, PGNiG SA
Vice-President of the Management Board, Strategy and Regulation, PGNiG SA

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z University of Florida Fredric G. Levin College of Law, Center for American Law Studies. Uczestnik studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration organizowanych przez Uniwersytet Gdański we współpracy z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów oraz Porto Business School. Prawnik i menadżer posiadający ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w instytucjach rynku kapitałowego, spółkach publicznych oraz międzynarodowej kancelarii prawnej. Karierę zawodową rozpoczynał w Dziale Prawnym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w 1997 roku, gdzie był zatrudniony do 2004 roku. Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w okresie od roku 2000 do roku 2005. W latach 2004 - 2006 zatrudniony w SYGNITY S.A. Następnie od roku 2006 do roku 2018 współpracował z międzynarodową kancelarią prawną DENTONS Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. jako Senior Associate, a następnie Counsel. Od roku 2018 związany z PKN ORLEN S.A. gdzie wykonywał obowiązki Doradcy Zarządu oraz Dyrektora Wykonawczego ds. Strategii. W okresie od 24 sierpnia 2020 roku do 15 marca 2021 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Grupy LOTOS S.A.

Graduate of the Faculty of Law, Canon Law and Administration of the Catholic University of Lublin and Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw in partnership with the University of Florida Fredric G. Levin College of Law, Center for American Law Studies. Participant of a postgraduate Executive Master of Business Administration course run by the University of Gdańsk in partnership with the Gdańsk Foundation for Management Development and Porto Business School. A lawyer and manager with over 20 years’ professional experience gained by working for capital market institutions, public companies and an international law firm. He began his professional career at the Legal Department of the Warsaw Stock Exchange in 1997 where he worked until 2004. He was a lecturer at the Faculty of Law and Administration of Łazarski University from 2000 to 2005. In 2004–2006, he was employed at SYGNITY S.A. From 2006 to 2018, he worked with the international law firm DENTONS Europe Dąbrowski and Partners sp.k. as a Senior Associate and then as Counsel. He was involved with PKN ORLEN S.A. from 2018 as Advisor to the Management Board and Executive Director for Strategy. From August 24th 2020 to March 15th 2021, he served as Vice President of the Management Board for Strategy and Development at Grupa LOTOS S.A.
Image

Przemysław Wacławski

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, PGNiG SA
Vice-President of the Management Board, Finance, PGNiG SA

Pan Przemysław Wacławski jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Obecnie jest uczestnikiem studiów The international FLEX Executive MBA, ze specjalnością Digital Transformation na MIP Politecnico di Milano we Włoszech. W latach 2002-2006 pracował w Ernst & Young w obszarze m.in. audytu finansowego i due-dilligence. Od czerwca 2006 r. do września 2010 r. obejmował stanowiska Dyrektora działu Kontrolingu i Dyrektora ds. Inwestycji i Sprzedaży na Rynku Bałkańskim w Tele-Fonika Kable S.A. Od października 2010 r. pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych, a od lutego 2011 r. do maja 2013 r. – Prezesa Zarządu TF Kable Fabrika Kablova Zajecar d.o.o. w Serbii. Od lutego 2013 r. do września 2018 r. był Dyrektorem działu Kontrolingu w Tele-Fonika Kable S.A., pełniąc w tym okresie także funkcje Członka Zarządów spółek zagranicznych Grupy Tele-Fonika Kable. W październiku 2018 r. został powołany na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych Unipetrol a.s. w Czechach, gdzie był odpowiedzialny za piony: finansów, zarządzania łańcuchem dostaw i IT, sprawując również nadzór nad pionem finansów Grupy Kapitałowej Unipetrol.

Przemysław Wacławski is a graduate of the Faculty of Management of the AGH University of Science and Technology in Kraków. He is now attending the international FLEX Executive MBA programme for Digital Transformation at MIP Politecnico di Milano in Italy. In 2002–2006, he worked for Ernst & Young, where he was engaged in such areas as financial audit and due dilligence. Between June 2006 and September 2010, he served as Head of Controlling Department and Head of Investment and Sales for the Balkan Market at Tele-Fonika Kable S.A. From October 2010, he served as Member of the Management Board for Finance, and from February 2011 to May 2013 – as President of the Management Board of TF Kable Fabrika Kablova Zajecar d.o.o. of Serbia. Between February 2013 and September 2018, Mr Wacławski served as Head of Controlling Department at Tele-Fonika Kable S.A. During that period, he also sat on the Management Boards of the Tele-Fonika Kable Group’s foreign companies. In October 2018, he was appointed Member of the Management Board for Finance at Unipetrol a.s. in Czechia, where he was in charge of the finance, supply chain management and IT divisions. He also supervised the Unipetrol Group’s finance division.
Image

Artur Warzocha

Prezes Zarządu TAURON Nowe Technologie S.A.
President of the Management Board TAURON Nowe Technologie S.A.

Prezes Zarządu TAURON Nowe Technologie S.A., spółki zajmującej się wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań w zakresie usług elektroenergetycznych, OZE, elektromobilności oraz modernizacji i utrzymania oświetlenia drogowego. Wcześniej Wiceprezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zastępca dyrektora Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Doświadczony kontroler Najwyższej Izby Kontroli. Wykładowca akademicki – autor wielu artykułów naukowych nt. administracji publicznej i samorządu terytorialnego. Senator Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji, Wicewojewoda Śląski, a wcześniej doradca Wojewody Śląskiego jako pełnomocnik ds. integracji województwa, asystent polityczny Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i rzecznik prasowy Wojewody Częstochowskiego. Radny Miasta Częstochowy III i IV kadencji oraz radny Sejmiku Województwa Śląskiego IV kadencji.
Image

Robert Perkowski

Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, PGNiG SA
Vice-President of the Management Board, Operational, PGNiG SA

Ekonomista, menadżer, wieloletni samorządowiec. Doktorat obronił w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Absolwent Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji w Warszawie, ukończył dwie specjalizacje: marketing i kierowanie oraz finanse i bankowość. Analitykę zarządzania zgłębiał na studiach podyplomowych. Autor kilkunastu artykułów naukowych. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w 2001 r. podczas stażu w departamencie finansowym firmy “Dacon Corp. LTD” przy Queen's University w Kanadzie. W 2002 r. rozpoczął pracę w resorcie sprawiedliwości. W latach 2006-2018 przez trzy kadencje był Burmistrzem Miasta Ząbki. Pełnił również funkcje prezesa Związku Samorządów Polskich. Startował w wyborach samorządowych, uzyskując mandat radnego gminnego i powiatowego.

Robert Perkowski is an economist (PhD in Economics) and member of the local government. He completed a post-graduate course in Management Analytics at ORGMASZ Institute of Industry Organisation and Management, where he also completed International Doctoral Studies. His PhD programme was opened and conducted at the Institute of Economics of the Polish Academy of Sciences. He also completed a full-time MA programme at Independent University of Business and Public Administration in Warsaw, majoring in Marketing and Management, and in Finance and Banking. He has written more than a dozen research articles. Mr Perkowski started his professional career in 2001 as an intern at the financial department of Dacon Corp. LTD at Queen's University in Canada. In 2002, he started working at the Ministry of Justice, where he was responsible for preparing draft financial plans for the Prison Service’ salaries and wages. In 2006–2018, he was Mayor of the town of Ząbki. He also served as President of the Polish Local Governments Association (Związek Samorządów Polskich), in which he provided training services, and was a member of municipality and county councils. Mr Robert Perkowski holds a function of the President of the Supervisory Board at Krajowa Spółka Cukrowa SA and Member of the Board of Directors at PGNiG Upstream Norway AS.
Image

Artur Michalski

Zastępca Prezesa Zarządu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Vice-President of the Management Board of the National Fund for Environmental Protection and Water Management

Mgr inż. Artur Michalski jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej (1999). Ukończył specjalistyczne studia podyplomowe, m.in. Międzyuczelniane Podyplomowe Studium Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW i SGH, Podyplomowe Studium Kompensacje Przyrodnicze Natura 2000 (SGGW), a także Studium Relacje Międzynarodowe i Dyplomacja oraz Podyplomowe Studium Polityka Ochrony Środowiska – Ekologia i zarządzanie. Ukończył również podyplomowe studia Master of Business Administration (MBA). W latach 2006-2008 był wiceprezesem Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie wcześniej pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W tym samym czasie był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, obecnie ponownie pełni tę funkcję od grudnia 2015 roku. W przeszłości był doradcą ministra środowiska oraz szefem gabinetu politycznego ministra. W latach 2000-2001 pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na stanowisku doradcy Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Konwencji Klimatycznej ONZ. Działa społecznie w organizacjach ekologicznych, m.in. w Stowarzyszeniu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski. Od roku 2002 uczestniczy w badaniach naukowych prowadzonych przez Pracownię Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych (SGGW). W 2020 roku odznaczony został przez Prezydenta RP Medalem Stulecia Odzyskania Niepodległości. W 2016 roku otrzymał z rąk Ministra Środowiska prof. Jana Szyszko Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wręczył mu w 2016 roku Kordelas Leśnika Polskiego za szczególne zasługi dla leśnictwa.

Artur Michalski is a graduate of the Faculty of Electrical Engineering of Częstochowa Technical University (1999), where he received the title of the master of science in electrical engineering. He has completed numerous postgraduate studies, among others Postgraduate Study of Environmental Resources Assessment and Appraisal, at the Warsaw University of Life Sciences and Warsaw School of Economics, Postgraduate Study of Environmental Compensations Nature 2000 (Warsaw University of Life Sciences), as well as the Study of International Relations and Diplomacy and Postgraduate Study of Environmental Protection Policy in ecology and management. He is the Vice-President of the National Fund for Environmental Protection and Water Management since the 18 th of December, 2015. Previously, he worked on this position in years 2006-2008, before he also held the position of the Vice-Chairman of the Supervisory Board of the NFEPWM. Simultaneously, he was the Chairman of the Supervisory Board of the Voivodeship Fund for Environmental Protection and Water Management in Warsaw. He resumed his function in December of 2015. In the years 2000-2001, he worked in the Chancellery of the Prime Minister, as an advisor to the Secretary of State, Government Plenipotentiary for the United Nations Climate Convention. He has completed numerous training courses, among others, project management course, series of courses for the employees of the institutions involved in the implementation of the EU funds and courses for beneficiaries. He had been an organizer or co-organizer of many national and international conferences and seminars.
Image

Tomasz Stępień

Prezes Zarządu, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
President of the Management Board, Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A.

Tomasz Stępień to doświadczony manager odnoszący sukcesy w sektorze energetycznym. Od grudnia 2015 roku pełni funkcję prezesa GAZ-SYSTEM. W spółce pracuje od 2008 roku, na różnych stanowiskach. Był odpowiedzialny za koordynację projektu budowy terminalu LNG w Świnoujściu i nadzór właścicielski nad spółką Polskie LNG. Kierował Działem Analiz, z którym aktywnie uczestniczył w pracach nad strategią GAZ-SYSTEM. Kierował także projektem budowy podziemnego magazynu gazu. W latach 2007-2008 pracował w PGNiG, gdzie zajmował się strategicznymi projektami dywersyfikacyjnymi, takimi jak projekt budowy terminalu LNG czy gazociągu Baltic Pipe. W latach 2005-2007 był zastępcą dyrektora Departamentu Dywersyfikacji Dostaw Nośników Energii w Ministerstwie Gospodarki. Odpowiadał między innymi za przygotowanie rządowych dokumentów dotyczących sektora gazu ziemnego i przemysłu naftowego. Nadzorował także wdrożenie tych dokumentów przez spółki z sektora. Z ramienia Ministerstwa Gospodarki był również odpowiedzialny za tworzenie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 w obszarze bezpieczeństwa energetycznego. Był członkiem rad nadzorczych spółek Nafta Polska (wiceprzewodniczący) i Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa Gazoprojekt. Tomasz Stępień jest absolwentem Wydziału Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Tomasz Stępień is an experienced manager with a successful track-record in the energy sector. He is the CEO of GAZ-SYSTEM since December 2015. He has worked in various positions in GAZ-SYSTEM since 2008. He was responsible for coordination of the construction of the Świnoujście LNG terminal and supervision of Polskie LNG (GAZ-SYSTEM’s SPV). He also managed the Department for Analysis, where he was actively involved in the development of GAZ-SYSTEM’s strategy. Then, he was appointed as a Project Manager for the underground gas storage development. In the period of 2007-2008 he worked in PGNIG, where he was responsible for major diversification projects such as LNG terminal in Świnoujście and Baltic Pipe. In 2005-2007 Mr. Stępień was Deputy Director of the Department for Energy Supply Diversification at the Ministry of Economy, where he was responsible for the development Polish Government’s policies for oil and gas sector. In parallel, he supervised the implementation of the above strategic documents by the market participants. On behalf of the Ministry of Economy, he participated in the development of the 2007-2013 Operational Programme of the Infrastructure and Environment in the area of energy security. He was a member of the Supervisory Boards of Nafta Polska (Vice Chairman) and of BSiPG Gazoprojekt. Mr. Stępień is a graduate of the Faculty of Philosophy at the Jagiellonian University in Cracow.
Image

Artur Zawartko

Wiceprezes Zarządu, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Vice-President of the Management Board, Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A.

W GAZ-SYSTEM od 31 grudnia 2015 roku. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” oraz Wiceprezesa Zarządu spółki Nafta Polska. Członek rad nadzorczych szeregu spółek sektora energetycznego i chemicznego: Międzynarodowego Przedsiębiorstwa Rurociągowego „Sarmatia”, Zakładów Azotowych Kędzierzyn (Przewodniczący Rady), Zakładów Chemicznych „Organika Sarzyna” (Przewodniczący Rady). Wieloletni mianowany pracownik Najwyższej Izby Kontroli, w której m.in. pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Strategii oraz Departamentu Metodyki Kontroli Rozwoju Zawodowego. W okresie swojej pracy zawodowej na wyższych stanowiskach menedżerskich w spółkach akcyjnych przeprowadzał procesy reorganizacji przedsiębiorstwa nadającej mu charakter spółki prawa handlowego zorientowanej na wypracowywanie i realizację strategii rozwoju; uczestniczył w pracach Międzyrządowych Grup Roboczych negocjujących międzynarodowe umowy o współpracy w sektorze energetycznym (Polska, Ukraina, Litwa, Azerbejdżan, Gruzja) oraz grup roboczych negocjujących umowy między spółkami: PERN Przyjaźń z Uktransnafta (Ukraina), State Oil Company od Azerbejdżan Republic („SOCAR”), Georgian Oil and Gas Corporation Ltd. („GOGC”), Klaipedos Nafta (Litwa) o przystąpieniu do spółki MPR Sarmatia sp. z o.o. W ramach prac w organach nadzorczych spółek prawa handlowego pracował przy procesach prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych spółek branży chemicznej. Artur Zawartko jest absolwentem Wydziału Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej i dwóch studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej (Zarządzania Wartością Firmy oraz Rozwoju Kapitału Ludzkiego) a także kursów menedżerskich na Akademii im. Leona Koźmińskiego i ICAN Institute.

He is a graduate from the Faculty of Power and Aeronautical Engineering of the Warsaw University of Technology and two post-graduate courses of studies at the Warsaw School of Economics (Goodwill Management and Human Capital Development), as well as a participant of managerial courses at the Leon Koźmiński University and ICAN Institute. He served the function of the President of the Management Board of Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” and the Vice President of the Management Board of Nafta Polska SA. A member of supervisory boards of a number of companies from the power and chemical sectors: Międzynarodowe Przedsiębiorstwo Rurociągowe “Sarmatia”, Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA (Chairman of the Board), Zakłady Chemiczne “Organika Sarzyna” SA (Chairman of the Board). A long-term, nominated employee of the Supreme Chamber of Control, where, among other things, he served the function of the Director of the Department of Strategy and of the Department of Professional Development Control Methodology. During his professional work in higher managerial positions in joint-stock companies, he carried out processes of enterprise restructuring, transforming them into companies of a commercial character, focused on the preparation and implementation of a developmental strategy; he participated in the work of Inter-Governmental Working Groups negotiating international co-operation agreements in the power sector (Poland, the Ukraine, Lithuania, Azerbaijan, Georgia) and of working groups negotiating agreements between the following companies: PERN Przyjaźń with Uktransnafta (the Ukraine), State Oil Company of the Azerbaijan Republic (“SOCAR”), Georgian Oil and Gas Corporation Ltd. (“GOGC”), Klaipedos Nafta (Lithuania), regarding the accession to the MPR Sarmatia sp. z o.o. company. Within the framework of the work in the supervisory authorities of commercial companies, he was involved in privatization and restructuring processes of companies from the chemical sector. 

Image

Ireneusz Krupa

Członek Zarządu ds. rozwoju i inwestycji Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Member of the Management Board for development and investment PSG sp z o.o.


Absolwent Wydziałów Mechaniczno-Energetycznego oraz Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej w zakresie Zarządzania i Marketingu oraz Politechnice Warszawskiej w zakresie Inżynierii Gazownictwa. W Szkole Głównej Handlowej ukończył studia z Zarządzania Projektami. Absolwent studiów Executive MBA organizowanych przez Gdańską Fundację Kształcenia Menadżerów we współpracy z Institut d'Administration des Entreprises Aix–Marseille. Posiada uprawnienia do projektowania oraz kierowania robotami w zakresie instalacji i sieci gazowych oraz certyfikat PRINCE2 Practitioner. Posiada duże doświadczenie zawodowe w eksploatacji obiektów energetycznych. Z branżą gazowniczą związany od ponad 25 lat. Początkowo jako Projektant, a następnie Kierownik Pracowni Projektowej w GAZOPROJKET S.A. uczestniczył w projektowaniu najważniejszych inwestycji w branży w tym: Systemu Gazociągów Tranzytowych, magazynów gazu w Mogilnie i Wierzchowicach, tłoczni gazu tranzytowych oraz w Hołowczycach, Jeleniowie, Krzywej, Kotowie i Załęczu, największych węzłów gazu i kilkudziesięciu stacji gazowych. Po przejściu do Centrali PGNiG SA brał udział w najważniejszych projektach strategicznych związanych z dywersyfikacją dostaw gazu do Polski, takich jak budowa Terminalu LNG w Świnoujściu oraz połączenia Polska - Dania Baltic Pipe. W ostatnich latach związany z OSP GAZ-SYSTEM S.A., w którym odpowiadał za rozwój systemu przesyłowego, planowanie nowych programów i projektów inwestycyjnych, a także tworzenie wieloletnich planów rozwoju stanowiących odpowiedź na potrzeby rozwijającego się rynku gazu w Polsce. Jednocześnie pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Krajowej Dyspozycji Gazu. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi oraz licznymi odznaczeniami branżowymi. Posiada stopień Dyrektora Górniczego II stopnia. Członek Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.


A graduate of the Faculties of Mechanical and Power Engineering and Environmental Engineering at the Wrocław University of Technology, he completed post-graduate studies in Management and Marketing at the Wrocław University of Technology and in Gas Engineering at the Warsaw University of Technology. He earned a degree in Project Management from the Warsaw School of Economics and from the Executive MBA studies organized by the Gdańsk Foundation for Management Development in cooperation with the Institut d'Administration des Entreprises Aix-Marseille. He is licensed to design and manage work in the field of gas systems and networks, and he has a PRINCE2 Practitioner certificate. He has extensive professional experience in the operation of energy facilities. He has been involved in the gas industry for over 25 years. Initially as a Designer, then as the Manager of the Design Studio at GAZOPROJKET SA, he has participated in designing the most crucial investments in the industry, including the Transit Gas Pipeline System, gas storage facilities in Mogilno and Wierzchowice, transit gas compressor stations in Hołowczyce, Jeleniów, Krzywa, Kotów, and Załęcz, the largest gas hubs, and several dozen gas stations. After moving to the PGNiG SA headquarters, he participated in major strategic projects for the diversification of gas supplies to Poland, such as the construction of the LNG Terminal in Świnoujście and the Poland–Denmark Baltic Pipe connection. In recent years, he has been associated with TSO GAZ-SYSTEM SA, where he was responsible for the development of the transmission system, planning new investment programs and projects, and creating long-term development plans in response to the needs of the developing gas market in Poland. At the same time, he has served as Deputy Director of the National Gas Dispatching Office. Decorated with the Bronze Cross of Merit and numerous industry decorations, he holds the title of 2nd degree Mining Director. He is a member of the Scientific and Technical Association of Engineers and Technicians of the Oil and Gas Industry. On October 1, 2018, he was appointed a Member of the Management Board of Polska Spółka Gazownictwa, and on August 21, 2019 a Member of the Management Board of Polska Spółka Gazownictwa for technical matters and network maintenance. On July 1, 2020, he was appointed Chairman of the Management Board of Polska Spółka Gazownictwa. On January 4, 2021, he was appointed Member of the Board for Development & Investment.
Image

Jakub Kowalski

Członek Zarządu ds. Operacyjnych Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Member of the Management Board for Operations Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył liczne studia podyplomowe m.in.: MBA Górnictwo i Energetyka, DBA Zarządzanie Bezpieczeństwem, Podyplomowe Studia Podstawy Prawno-Ekonomiczne Procesu Inwestycyjnego. Od 2005 r. zawodowo współpracował z parlamentarzystami krajowymi oraz posłami do Parlamentu Europejskiego. Zajmował stanowiska kierownicze w administracji publicznej. W latach 2016–2019 jako szef Kancelarii Senatu sprawował nadzór nad pracą senackich urzędników i odpowiadał za współpracę Senatu z Kancelarią Prezydenta RP, Sejmem, Radą Ministrów i organami administracji publicznej. Posiada duże doświadczenie zawodowe w zakresie marketingu firm, strategii marketingowych i brandingu. Od 2006 r. jest członkiem organów stanowiących i kontrolnych jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie swojej pracy samorządowej poznał mechanizmy funkcjonowania samorządu terytorialnego, który jest ważnym partnerem Polskiej Spółki Gazownictwa. Z dniem 19 lutego 2020 roku powołany na stanowisko Członka Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa.

A graduate of the Faculty of Law and Administration at the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. He completed numerous postgraduate studies such as: MBA Mining and Energy, DBA Safety Management, Postgraduate Studies in Legal and Economic Basis of the Investment Process.Since 2005, he has worked professionally with national parliamentarians and members of the European Parliament. He held managerial positions in public administration. In 2016–2019, as the head of the Senate Chancellery, he supervised the work of Senate officials and was responsible for the cooperation between the Senate and the Chancellery of the President of the Republic of Poland, the Sejm, the Council of Ministers, and public administration bodies.He has extensive professional experience in company marketing, marketing strategies, and branding.Since 2006, he has been a member of decision-making and control bodies of local government entities. During his work with local government, he learned about the mechanisms of local government, which is an important partner of Polska Spółka Gazownictwa.On February 19, 2020, he was appointed a Member of the Management Board at Polska Spółka Gazownictwa.
Image

Paweł Stańczak

Deputy CEO for Development and Transformation, LLC Gas TSO of Ukraine

Responsible for the corporate strategy, company development programs, liberalization of domestic natural gas market, and integration into the European energy market. He received a degree in engineering at the Higher Technical School – Emilian Konopczynski (Warsaw, 1983) and at the Warsaw University of Technology “Politechnika Warszawska” (Warsaw Polytechnic, 1991). He received his management education at the Warsaw School of Economics (2000) and his MBA from Bradford University / Leon Kozminski Academy (Bradford/Warsaw, 2008). During 2003-2004 he was in charge for the unbundling of the gas transmission system operator's function at PGNiG, Poland and for the establishment of Gaz-System S.A., the independent operator of the Polish gas transmission system. From 2004 to 2008 he served as the Technical Director – Member of the Board – Acting General Director of Gaz-System S.A., the operator of the Polish GTS, being responsible for the development and implementation of investment plans, ongoing technical support of the gas transmission system, and coordinating permit and licensing processes with the relevant government regulators and agencies. Over the last five years in Poland, Paweł Stanczak worked at PGNiG Technologie S.A. (Krosno, Poland) holding the positions of the Research Department Manager in 2012-2014, Construction Project Manager in 2014-2015, Technical Director, Member of the Board in 2016-2017. In 2018-2019 he became a Member of the Board of Ukrtransgaz (Kyiv, Ukraine), being responsible for the unbundling of the gas transmission system operator function and the formation of the independent Gas Transmission System Operator of Ukraine.

Image

Prof. dr hab. Konrad Świrski

Politechnika Warszawska/Warsaw University of Technology
Prezes Zarządu Transition Technologies S.A.
President of the Management Board Transition Technologies S.A.

Konrad Świrski jest od wielu lat związany z energetyką, optymalizacją produkcji energii i przede wszystkim technologiami informatycznymi dla energetyki, gazownictwa i przemysłu. Jest profesorem zwyczajnym Politechniki Warszawskiej. Od lat wykłada na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa. Nieprzerwanie od 1995 roku pełni funkcję prezesa zarządu w firmie Transition Technologies zajmującej się tworzeniem najbardziej zaawansowanego oprogramowania, wdrażaniem systemów automatyki przemysłowej oraz działalnością badawczo-rozwojową. Dziś Transition Technologies to duża Grupa Kapitałowa zatrudniająca niemal 2000 osób, w 14 biurach w Polsce oraz zagranicą (Tajwan, Malezja, USA, Niemcy, Wielka Brytania). Połączenie działań naukowych oraz wieloletnia obecność w biznesie pozwoliły mu na komercjalizację wielu prac badawczych, ma na swoim koncie kilkadziesiąt wdrożeń w elektrowniach w Polsce, USA i Azji, szereg polskich i światowych patentów, nagrody naukowe oraz komercyjne, jest autorem wielu artykułów oraz prac naukowych. Jest laureatem szeregu nagród zarówno tych, które odnoszą się do jego pracy naukowo-dydaktycznej, jak również do działalności komercyjnej jako prezesa zarządu. Od 2011 r. prowadzi eksperckiego bloga, w którym stara się przybliżać czytelnikom świat energetyki www.konradswirski.blog.tt.com.pl

Image

Bartłomiej Pawlak

Wiceprezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju
Vice-President of the Management Board, Polish Development Fund

Menedżer z doświadczeniem w sektorze finansowym, doradczym i publicznym. Aktualnie wiceprezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, a poprzednio członek zarządu BGK Nieruchomości. Jako prezes BOŚ Eko Profit S.A. stworzył narzędzia kompleksowego wspierania inwestycji, oparte na zasadach one-stop-shop. Wcześniej związany także z Grupą PKO BP S.A., gdzie odpowiadał m.in. za restrukturyzację i stworzenie nowego modelu zarządzania operacyjnego, oraz z PGNiG S.A., gdzie wdrożył strategię w obszarze konsolidacji działalności handlowej i upstreamu zagranicznego. Pełnił też funkcję managera w międzynarodowych firmach doradczych (Arthur Andersen i Ernst & Young), gdzie był odpowiedzialny m.in. za usługi dla polskich przedsiębiorców. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Executive Studies in Finance i Podyplomowych Studiów Służby Dyplomatycznej. Stypendysta Herbert Hoover Institute i Woodrow Wilson Center for Scholars.

Manager with experience in the financial, advisory and public sectors. Currently, a member of the Management Board of the Polish Development Fund, and previously a member of the Management Board of BGK Nieruchomości. As the President of BOŚ Eko Profit S.A. he created tools for comprehensive support of investments, based on one-stop-shop principles. Previously, he also worked for the PKO BP S.A. Group, where he was responsible for restructuring and creating a new operational management model, and for PGNiG S.A., where he implemented a strategy in the area of trade consolidation and foreign upstream. He was also a manager in international consulting companies (Arthur Andersen and Ernst & Young), where he was responsible for services for Polish entrepreneurs. A graduate of the University of Warsaw, Executive Studies in Finance and Postgraduate Studies in the Diplomatic Service. Scholarship holder of the Herbert Hoover Institute and the Woodrow Wilson Center for Scholars.

Image

Yuriy Vitrenko

Prezes Zarządu, Naftogaz
Chief Executive Officer, Naftogaz

Chief Executive Officer since 29 April 2021. Yuriy Vitrenko has many years of management experience in the energy sector and investment banking. From December 2020 to April 2021 he served as an Acting Minister of Energy of Ukraine. Before his appointment to the Ministry, Yuriy has devoted six years to the Ukrainian national oil and gas company “Naftogaz of Ukraine”, holding different positions there such as Executive Director (2018-2020), Chief Commercial Officer (2016-2018), Director for Business Development (2014-2016). On those positions, he focused on reforming the energy sector and ensuring Ukraine's energy security. Among Yuriy’s most important accomplishments are the successful arbitration cases against Gazprom which were resolved in accordance with the rules of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce, as well as diversifying sources of natural gas which allowed Ukraine to eliminate its critical dependence on Gazprom. He initiated and successfully led the implementation of projects on developing a competitive wholesale gas market in Ukraine and its integration into the EU market. Yuriy Vitrenko was a CEO at the investment company AYA Capital and COO at private equity fund Amstar Europe, a subsidiary of the US-based investment management company Amstar (2008-2010). In 2005-2006, Yuriy worked as an Associate at the London office of investment bank Merrill Lynch. Yuriy started his career in PricewaterhouseCoopers LLC (1998-2002) on the position of a Senior Consultant in Management Consulting Services department, after graduation from Kyiv National University of Economics. Yuriy holds an MBA from the INSEAD international business school (France, Singapore).
Image

Sergiy Pereloma

Head of Storage System Operator of Ukraine (Ukrtransgaz)

Sergii Pereloma is the Head of the Storage System Operator of Ukraine (Ukrtransgaz) since August 2020.During this time, the company has firmly established itself on the European gas market, diversified its services' list, increased its customers' portfolio up to 900 companies from Ukraine and 26 countries  from Europe, Northern America, and Asia. The company  reached a record volume of storing - 28.3 bcm in 2020, of which 10 bcm were stored by foreign companies for the first time. Since 2014, Sergiy Pereloma has been the First Deputy Head of Naftogaz Group. Before joining Naftogaz Group, Sergii Pereloma has headed key positions in large Ukrainian financial and industrial companies. Graduated from the Institute of International Relations of the Taras Shevchenko National University of Kyiv.
Image

Sergiy Makogon

Prezes Zarządu, UA TSO
Chief Executive Officer of Gas Transmission System Operator of Ukraine (GTSOU)

Sergiy Makogon, Chief Executive Officer of Gas Transmission System Operator of Ukraine (GTSOU) since May 2019. It was under the leadership of Sergiy Makogon, that the unbundling of Gas TSO from the vertically integrated company NJSC Naftogaz of Ukraine was successfully completed and GTSOU, which was certified in line with the EU legislation, commenced its independent operation on January 1, 2020. Mr. Makogon received his engineering degree at the National Technical University of Ukraine (1999) in Applied Mathematics. In 2005, he gained a Master's degree in Business Administration from California State Polytechnic University (USA), and in 2019 he earned a certificate in Corporate Governance from the Ukrainian Corporate Governance Academy. Mr. Makogon has more than 20 years of successful management experience, gained in the leading international companies: Ericsson Ukraine Morgan Stanley (New York), Deloitte (Kiev), Microsoft Ukraine. In May 2014, he joined NJSC Naftogaz of Ukraine, being involved in reforming the oil and gas sector and creating the natural gas market in Ukraine. From 2015 to 2019 working at executive positions at JSC “Ukrtransgaz” (Naftogaz Group), he was responsible for creation of the long-term development strategy for the Ukrainian GTS, initiated development and implementation of the new GTS Code and UGSF Code, launched new services to make the Ukrainian GTS more attractive for international companies.
Image

Olga Bielkova

Dyrektor ds. Rządowych i Międzynarodowych Gas Transmission System Operator of Ukraine (GTSOU)
Director on Government and International Affairs of Gas Transmission System Operator of Ukraine (GTSOU)

Olga Bielkova joined the management team of GTSOU in  June 2020, and is responsible for promoting and protecting the interests of GTSOU in the international arena and cooperation with key regulatory bodies. She received higher economic education at the Cherkasy State Technical University (1997), legal education at the Taras Shevchenko National University of Kyiv (2001), graduated from the Harvard Kennedy School of Government (2011) with a master's degree in public administration.Olga Bielkova has more than 20 years of experience in the successful implementation of large-scale reform projects with the involvement of international partners – both in managerial positions in public and commercial organizations, and as a national-level politician in the status of a People's Deputy of Ukraine in the last three convocations of the Ukrainian parliament (2012-2020). Olga Bielkova was the driver of many reforms in the energy sector of Ukraine, in particular, for her authorship were adopted the key laws for the industry – on the natural gas market and on NEURCU (Ukrainian Regulator). In the international arena, she took an active part in opposing the implementation of the Nord Stream 2 project and defending Ukraine's position as a transit country.
Image

Wojciech Hann

Prezes Zarządu, Bank Ochrony Środowiska S.A.
President of the Management Board BOŚ S.A.

Wojciech Hann koordynuje całokształt działalności banku oraz pełni nadzór nad obszarem zarządczym. Jest absolwentem studiów fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów MBA (finanse) na University of Rochester (USA). Ma ponad 25-letnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej i finansowaniu przedsiębiorstw. Doradzał przy ponad pięćdziesięciu transakcjach, przede wszystkim w sektorze energetycznym, ale także bankowym, maszynowym, budowlanym, spożywczym, IT, petrochemicznym oraz wielu innych, zarówno w Polsce jak i Europie Wschodniej oraz Turcji.W latach 2016 - 2019 był członkiem Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, nadzorującym Obszar Sprzedaży i Produktów. W 2016 roku był również dyrektorem zarządzającym departamentu rynków kapitałowych Ipopema Securities. Wcześniej, przez 9 lat, jako Partner w Deloitte był odpowiedzialny za tworzenie i realizację projektów doradztwa w zakresie fuzji i przejęć w Europie Środkowej w sektorze energetycznym. W latach 1998-2007 pracował w UniCredit Markets & Investment Banking / CA IB w Warszawie, a następnie w Wiedniu, w którym pełnił między innymi funkcję dyrektora departamentu Energy&Utilities. Należał także do zespołu Ernst& Young w Warszawie.

Image

Piotr Korytkowski

Prezydent Miasta Konina
President of Konin

Piotr Karol Korytkowski urodził się 26 maja 1968 roku w Kutnie. Jest żonaty i ma dwójkę dzieci. W latach 2006 – 2018 był radnym Konina, a od 21 listopada 2018 roku jest prezydentem Konina. Ukończył studia na Wydziale Nauk Geograficznych iGeologicznych UAM na kierunku geografia oraz studia podyplomowe z zakresu ubezpieczeń (Wyższa Szkoła Bankowaw Poznaniu), organizacji i zarządzania (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu), bezpieczeństwa i higieny pracy (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie) oraz Executive MBA (Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu). Podczas swojej kariery zawodowej pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Koninie, Zakładzie Obsługi Administracji w Koninie oraz Ośrodku Informatyki Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Był współwłaścicielem Firmy Informatycznej „ABAK” S.C. w Koninie. Pełnił funkcję dyrektora w firmie Mentor S.A. w Toruniu (przedstawicielstwo w Koninie) oraz w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Koninie. Odznaczony, m.in. Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Odznaką Honorową za Zasługi dla Miasta Konina, Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Odznaką „Przyjaciel Dziecka”. Interesuje się szczególnie turystyką i podróżami, informatyką i Internetem, a także polityką.

Piotr Korytkowski was born on 26 May, 1968 in Kutno. Piotr Korytkowski is married, he has got two children. He was a town councillor in Konin in the years 2006-2018 and he is the President of Konin from November 21, 2018 He graduated from Faculty of Geographical and Geological Sciences at Adam Mickiewicz University in Poznań and postgraduate studies in the field of insurance (College of Banking in Poznań), organization and management (University of Economics in Poznań), occupational health and safety (State University of Applied Sciences in Konin) and Executive MBA (Universty of Commercy and Services in Poznań). During his professional career he worked at Provincial Office in Konin (Urząd Wojewódzki w Koninie), Administration Service Department (Zakład Obsługi Administracji w Koninie), Computer Science Center of the Wielkopolska Provincial Office in Poznań (Ośrodek Informatyki Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu). He was a co-owner of the IT company ,,ABAK” s.c. He was a director at Mentor S.A. in Toruń (a branch in Konin) and in Provincial Road Trffic Center in Konin. Awarded i.a. Bronze Medal of Merit for the National Defense, Silver Medal of Merit for Firefighting, Badge of Honour for Merits to the City of Konin, Bronze Cross of Merit and Badge "Child's Friend". He is especially interested in tourism and travel, IT and the Internet, also politics.
Image

dr Iweta Opolska, CFA

Dyrektor, Biuro Handlu Gazem PKN ORLEN S.A.
Director, Gas Trade Office of PKN ORLEN S.A.

Iweta Opolska jest związana z rynkiem gazu od 15 lat. Współtwórczyni i dyrektor Biura Handlu Gazem od 2013 roku. Wcześniej odpowiedzialna za projekty strategiczne i finansowe w sektorze naftowym oraz gazowym w PwC. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz duńskiego Uniwersytetu w Aarhus. Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka publikacji dziennikarskich i naukowych. Posiada prestiżowy tytuł zawodowy Chartered Financial Analyst (CFA).

Iweta Opolska has been a co-founder and director of Gas Trading Office at PKN ORLEN since 2013. She has 15 years of experience in the natural gas sector. Before joining PKN, she had been responsible for strategic and financial projects in the oil & gas sector at PwC. Graduate of Warsaw School of Economics and Aarhus University. Ph.D. in Economics of Warsaw University. The author of journalistic and scientific publications. Chartered Financial Analyst (CFA) charterholder.

Image

Piotr Zawistowski

Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A.
President of the Management Board, Towarowa Giełda Energii S.A.

Piotr Zawistowski posiada 20-letnie doświadczenie w branży energetycznej. W latach 2008-2017 związany był z Grupą TAURON, w której od maja 2014 r. do grudnia 2015 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o., a od grudnia 2015 r. do marca 2017 r. Wiceprezesa Zarządu ds. Klienta i Handlu TAURON Polska Energia S.A., gdzie odpowiadał m.in. za rozwój oferty Grupy TAURON w obszarze energii elektrycznej i gazu. Stanowisko Prezesa Zarządu Towarowej Giełdy Energii objął w październiku 2017 r. W latach 2016-2017 pełnił funkcję Prezesa Rady Zarządzającej Towarzystwa Obrotu Energią, był członkiem Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej oraz zasiadał w Radzie Nadzorczej TGE. Jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych, natomiast od stycznia 2020 r. zasiada w Zarządzie europejskiego stowarzyszenia giełd Europex. Piotr Zawistowski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, gdzie w 2002 r. ukończył studia magisterskie z zarządzania przedsiębiorstwem. W 2007 r. ukończył studia podyplomowe z zarządzania sprzedażą w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Piotr Zawistowski has 20 years of experience in the energy sector. From 2008 to 2017 he was associated with the TAURON Group, where between May 2014 and December 2015 he was President of the Management Board of TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o., and from December 2015 to March 2017 Vice-President of the Management Board of TAURON Polska Energia S.A. in charge of Client Services and Sales, where he was responsible for the development of the TAURON Group’s offering in the electricity and natural gas segment. In October 2017, he became the President of the Management Board of TGE. In 2016-2017, he was Chairman of the Board of the Association of Energy Trading (TOE), a member of the Board of the Polish Electricity Association (PKEE) and sat on the Supervisory Board of TGE. He is the Chairman of the Supervisory Board of the Warsaw Commodity Clearing House (IRGiT), and since January 2020 he has been a member of the Board of Europex (Association of European Energy Exchanges). Piotr Zawistowski graduated from the Wrocław University of Economics where he earned his master's degree in business management in 2002. In 2007, he completed post-graduate studies in sales management at the WSB University in Wrocław.

Image

Remigiusz Nowakowski

Prezes zarządu Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych
President The Lower Silesian Institute for Energy Studies

Od 2020 Executive Director, Heating & Cooling, Poland and Baltics, Fortum. W latach 2018 – 2020 – Prezes Zarządu, PILE ELBUD SA. W latach 2016 – 2019 – Member of the Board, EURELECTRIC – Unia Przedsiębiorstw Energetycznych w Europie. Od 2016 – Wiceprezydent, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej – ogólnopolskiej organizacji pracodawców, działającej w oparciu o ustawę o organizacjach pracodawców z dnia 23 maja 1991 r. W latach 2015-2016 – Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia SA oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Tauron Dystrybucja SA a także członek rad nadzorczych w spółkach grupy:Tauron Obsługa Klienta sp. z o.o. i TAMEH – TAURON ArcelorMittal Energy Holding. W latach 2015-2016 – Przewodniczący Komitetu Strategii, Członek Rady Nadzorczej PKN ORLEN SA. W 2016 – Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska. W latach 2008-2015 – Dyrektor Wykonawczy, Członek Management Team, Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o. W latach 2006-2008 – Prezes Zarządu oraz Dyrektor Generalny Energiapro SA (obecnie Tauron Dystrybucja SA) oraz Wiceprezes Zarządu Tauron Polska Energia SA – realizując rządowy program konsolidacji sektora energetycznego oraz wydzielenie Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Absolwent Zarządzania na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego oraz absolwent Prawa, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu i wdrażaniu strategii biznesowych, zarządzaniu dużymi przedsiębiorstwami oraz projektami inwestycyjnymi w branży energetycznej i ciepłowniczej, a także doskonałą znajomość specyfiki sektora energetycznego oraz zasad działania rynków energii i ciepła. Potwierdzone w praktyce zdolności przywódcze oraz umiejętność kierowania zespołami w otoczeniu międzynarodowym.

Member of the Board (deputy), EURELECTRIC – Unia Przedsiębiorstw Energetycznych w Europie [Union of European Energy Enterprises], Vice-President of the country-wide organisation of employers “Employers of Poland.” During his professional career, he held the position of the President of Management Board of TAURON Polska Energia SA, the chairman of the Supervisory Board of Tauron Dystrybucja SA and a member of supervisory boards of the Group’s companies: Tauron Obsługa Klienta sp. z o.o. and TAMEH – TAURON ArcelorMittal Energy Holding; and a Member of the Supervisory Board of PKN ORLEN SA. He graduated from the Management Studies at the Management, Computer Science and Finance Faculty at the University of Economics and the Law Studies at the Law and Administration Faculty at the University of Wrocław.

Image

Nemunas Biknius

Prezes Zarządu Amber Grid
CEO of Amber Grid

Nemunas Biknius has 20 years working experience in energy sector. In 2002 obtained Energy science Master degree in Vilnius Gediminas Technical University, and in 2020 a Master of Business Administration degree at ISM University of Management and Economics. Engineering and management carrier developed at integrated national gas company Lietuvos dujos, Ministry of Economy of the Republic of Lithuania. Since 2016 Nemunas Biknius was working as a Chairman of the Board of gas transmission system operator Amber Grid, Chairman of the Board of biomass exchange Baltpool, was a Member of the Board of electricity transmission system operator Litgrid. Since 2020 Nemunas Biknius is a CEO of Amber Grid.

Image

Krzysztof Kochanowski

Wiceprezes Zarządu Hydrogen Poland
Wiceprezes Zarządu Dyrektor Generalny, Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilności-PIME
Vice President of the Management Board of Hydrogen Poland Vice-President of the Management Board,
General Director, Polish Chamber of Energy Storage and Electromobility-PIME

Ekspert w branży energetycznej z 20 letnim doświadczeniem zawodowym. Doświadczenie zdobywał w energetycznych spółkach dystrybucyjnych i przesyłowych oraz w firmach consultingowych. Wieloletni publicysta z zakresu rynku energii w mediach gospodarczych. Konsultant w zakresie rozwiązań systemowych w elektroenergetyce współpracujący z instytucjami rządowymi i Parlamentem. Pierwszy prezes i współzałożyciel jedynej w Polsce organizacji zrzeszającej firmy z obszaru technologii magazynowania energii (elektrycznej, cieplnej oraz wodoru i chłodu) i elektromobilności (infrastruktura ładowania pojazdów, technologie bateryjne i wodorowe) oraz gospodarki energetycznej w klastrach energii (lokalne obszary bilansowania, niezależne systemy energetyczne). Obecnie zarządza organizacją PIME oraz prowadzi specjalistyczne szkolenia z obszaru rynku magazynowania energii i gospodarki wodorowej. Koordynator projektów: Rynek magazynowania energii elektrycznej w Polsce oraz Programu „Gospodarka wodorowa w energetyce i transporcie – mapa drogowa dla Polski”. Prezes i współzałożyciel organizacji Hydrogen Poland, zrzeszającej firmy i instytucje z obszaru gospodarki wodorowej. 

Energy expert with 20 years of professional experience. He gained experience in energy distribution and transmission companies and consulting companies. Long-time columnist in the field of energy market in economic media. Consultant in the field of system solutions in electricity cooperating with government institutions and Parliament. The first president and co-founder of the only organization in Poland associating companies in the area of energy storage technologies (electricity, heat, hydrogen and cold) and electromobility (vehicle charging infrastructure, battery and hydrogen technologies) and energy management in energy clusters (local balancing areas, independent energy systems ). Currently, he manages the PIME organization and conducts specialized training in the field of energy storage and hydrogen economy. Project coordinator: Electricity storage market in Poland and the Program "Hydrogen economy in energy and transport - road map for Poland". Vice- President and co-founder of the Hydrogen Poland organization, associating companies and institutions in the field of hydrogen economy.
Image

Urszula Zając

Dyrektor Departamentu Energii, PSG sp. z o.o.
Director of Energy Department, PSG sp. z o.o.

Urszula Zając - absolwentka Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Architektury, kierunku Gospodarka Przestrzennao specjalności Planowanie Przestrzenne oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów. Ukończyła również Executive Master of Business & Administration. Autorka wielu programów priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczących wspierania innowacyjnych technologii prośrodowis-kowych, zapobiegania i ograniczania emisji zanieczyszczeń, oszczędzania surowców i energii oraz inwestycji energooszczędnych w przedsiębiorstwie. Jest współautorką wielu opracowań w zakresie modelowania instrumentów wsparcia ze środków publicznych, w tym instrumentów zwrotnych. W 2019 r. odznaczona Odznaką Honorową „Za zasługi dla energetyki”. Jako Dyrektor Departamentu Energii i Pełnomocnik Zarządu ds. Transformacji Energetycznej w Polskiej Spółce Gazownictwa odpowiada za realizację Programu Transformacji Energetycznej oraz wspiera Spółkę w dostosowaniu działań do czekających ją wyzwań związanych z dekarbonizacją kraju.
 

Urszula Zając - graduate of Wrocław University of Science and Technology, Faculty of Architecture, Spatial Management studies, major: Spatial Planning, and Warsaw School of Economics, College of Management and Finance. She also completed the Executive Master of Business & Administration studies. She is the author of many priority programs for the National Fund for Environmental Protection and Water Management on providing support for innovative pro-environmental technologies, preventing and reducing pollutant emission, saving resources and energy as well as energy-saving investments in a business. She has co-authored various papers on modeling public resources support instruments, including repayable instruments. In 2019, she was decorated with a Badge of Honor “For merits to the power industry”. As Head of the Energy Department and Proxy of the Board for Energetic Transformation in Polish Gas Distribution Group, she is responsible for the execution of the Energy Transition Program and supports the Group in adapting its activity to the upcoming challenges related to the country's decarbonization process.

Image

Sławomir Zawadzki

Prezes Zarządu, PGNiG GAZOPROJEKT S.A.
President of the Management Board, PGNiG GAZOPROJEKT S.A.

Skuteczny menedżer z wieloletnim doświadczeniem w sektorze energetycznym i finansowym. Tworzy i wdraża strategie rozwoju firm, które w krótkim czasie przynoszą znaczący wzrost ich wyników finansowych. Optymalizował operacyjne funkcjonowanie spółek, którymi zarządzał, uruchamiał niezbędne programy inwestycyjne i budował kulturę organizacyjną opartą o dzielenie się wiedzą. Wdrażał zaawansowane technologie IT i efektywnie ukierunkowywał działanie firm na potrzeby klientów. PGNiG GAZOPROJEKT S.A. zarządza od 2019 r. Spółka pod jego kierownictwem, zgodnie z przyjętą Strategią, konsekwentnie dąży do doskonałości operacyjnej, korzysta z bogatego kapitału wiedzy, projektując sukcesy nowoczesnych inwestycji oraz efektywnie wspiera transfer nowych technologii dla energetyki i przemysłu, w szczególności na potrzeby działalności Grupy Kapitałowej PGNiG. Aktywnie rozwija potencjał GAZOPROJEKTU oraz jego pracowników,  w oparciu o zbudowane przez lata kompetencje. Rozwija współpracę z jednostkami badawczymi i uczelniami. Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, studiów doktoranckich w dziedzinie ekonomii w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej oraz studiów MBA Wydziału Zarządzania Biznesem na Uniwersytecie Wisconsin (USA). Stypendysta Kongresu Stanów Zjednoczonych w ramach East Central European Scholarship Program administrowanego przez Uniwersytet Georgetown (Waszyngton, USA).
Image

Radosław Kordowski

Zastępca Dyrektora Departamentu Teleinformatyki, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Deputy Director of the ICT Department, PSG

Radosław Kordowski - Zastępca Dyrektora Departamentu Teleinformatyki, odpowiadający za strategiczne systemy bezpieczeństwa oraz kluczową infrastrukturę teleinformatyczną Krajowego Operatora Systemu Dystrybucji Gazu w Polsce - Polskiej Spółki Gazownictwa. Wcześniej Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyki do spraw aplikacji i systemów klasy ERP w Centrali Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Od 2001 roku zawodowo zajmuje się szeroko pojętym IT, począwszy od programowania - konfiguracji systemów transakcyjnych w bankowości i finansach, po administrację i projektowanie architektury IT w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Specjalizuje się w zwinnych metodykach zarządzania projektami nie tylko informatycznymi, gdzie jako Project Manager promował polskie produkty eksportowe na rynkach azjatyckich. W wolnych chwilach programując najczęściej w języku Python, ciągle dopracowuje algorytmy sztucznej inteligencji pod kątem autonomicznie samo-uczącej się bazy wiedzy. Po godzinach jest zapalonym biegaczem, szachistą, jak również żarliwym pasjonatem muzyki i żeglarstwa.

Radosław Kordowski - Deputy Director of the ICT Department, responsible for strategic security systems and key ICT infrastructure of Gas Distribution System Operator in Poland – Polska Spółka Gazownictwa. Previously Deputy Director of the IT Department responsible for ERP class applications and systems in Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Since 2001 professionally involved in widely understood IT, from programming - configuration of transaction systems in banking and finance, to administration and IT architecture design in manufacturing companies. He specializes in agile methodologies for managing projects, not only IT ones, where as a Project Manager he promoted Polish export products on Asian markets. In his free time, programming mostly in Python, he is constantly developing artificial intelligence algorithms for an autonomously self-learning knowledge base. After hours, he is a keen runner, chess player, as well as an ardent music and sailing enthusiast.
Image

Krzysztof Wójtowicz

Sales Team Leader, ICsec S.A. 

Krzysztof Wójtowicz – obecny na rynku informatycznym od 25 lat, specjalizuje się w systemach bezpieczeństwa IT i OT. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Rozpoczynał przygodę z IT w 1995 roku w firmie SOLIDEX jako sprzedawca urządzeń sieciowych, zaś w 2004 r. jako Członek Zarządu odpowiadał za sprzedaż do klientów telekomunikacyjnych i finansowych. Od 2007 roku w firmie Check Point Software Technologies odpowiedzialny za kontakty z klientami i partnerami firmy w całej Polsce. Od 2018 roku w Fudo Security budował poza Polską biznes również na Bałkanach i w rejonie Zatoki Perskiej. Od 2021 roku w zespole ICsec S.A. odpowiedzialny za rozwój kanału partnerskiego i kontakty z klientami firmy na świecie.

Specialist with 25 years of experience in security systems on IT and OT market. A graduate of the AGH University of Science and Technology in Kraków. Krzysztof has started adventure with technology in 1995 at SOLIDEX as a sales representative of network devices and in 2004 as a Management Board Member he was responsible for sales to telecommunications and financial customers. Since 2007 at Check Point Software Technologies he has been responsible for contacts with clients and partners all over Poland. In Fudo Security, Krzysztof was building growth on foreign markets as well as Balkans and in the Persian Gulf. From 2021, in the ICsec S.A. team Krzysztof is responsible for development of the partner channel and for end customers arcoss the world.
Image

Grzegorz Kinelski

Dyrektor ds. handlu, energii, paliw, członek zarządu Veolia Energy Contracting Poland
Director of Trade, Energy, Fuels, Member of the Menagement Board,Veolia Energy Contract Poland

Doświadczony manager, działający w sektorze energetycznym od prawie 25 lat. Specjalizuje się w obszarze handlu energią i gazem. Doradzał klientom (jako Head of Customer Services w Vattenfall), jak i zarządom (n. w ECB S.A.). W przeszłości członek zarządu spółek w grupie Tauron, Enea, a także CEO PKP Energetyka. Posiada wykształcenie w zakresie elektroenergetyki i ekonomii: inżynier-elektryk, magister zarządzania przedsiębiorstwem, doktor nauk ekonomicznych i absolwent MBA Dominican University of Chicago.

Image

Robert Król

Dyrektor ds. Zastosowań Sztucznej Inteligencji i Analizy Danych w NASK
Director of Artificial Intelligence Applications and Data Analysis at NASK

Przed rozpoczęciem pracy w instytucie był zastępcą dyrektora GovTech Polska w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, nadzorując m.in. projekt FakeHunter, realizowany z Polską Agencją Prasową, mający na celu przeciwdziałanie z dezinformacji w sieci. Wcześniej pełnił funkcję zastępcy Dyrektora Departamentu Otwartych Danych i Rozwoju Kompetencji Cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji, gdzie był odpowiedzialny za wspieranie strategicznych działań Ministra Cyfryzacji w obszarze rozwoju kompetencji cyfrowych obywateli.
Image

Małgorzata Banasik

radca prawny, partner zarządzający, Banasik Woźniak i Wspólnicy Sp. K.
Legal Counsel, Managing Partner, Banasik Woźniak i Wspólnicy Sp. K.

Małgorzata Banasik- Radca Prawny z wieloletnim doświadczeniem obsługi prawnej największych polskich przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze energetycznym, ciepłowniczym i gazowniczym. Wspierała też firmy sektora chemicznego, nowych technologii, informatycznego i telekomunikacyjnego Uczestniczy w międzynarodowych projektach energetycznych i infrastrukturalnych. Kompetentnie angażuje się w procesy legislacyjne, w tym w implementację przepisów unijnych w Polsce. Współtworzyła wolny rynek i giełdę gazu. Reprezentuje spółki prawa energetycznego przed Prezesem URE. Współtworzy dokumenty regulujące bieżącą działalność przedsiębiorstw energetycznych, w tym z zakresu usług regazyfikacji LNG w terminalu w Świnoujściu, wykorzystując doświadczenie i wiedzę techniczną. Wspiera Klientów w zakresie transakcji kapitałowych, fuzji i przejęć, przekształceń i restrukturyzacji. Obecnie zaangażowana jest w tworzenie nowych możliwości inwestycyjnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), w tym PPP instytucjonalnego. Mocna pozycja i aktywność na rynku prawniczym oparte są na doświadczeniu w obsłudze korporacyjnej spółek giełdowych oraz spółek Skarbu Państwa, wieloletnim doświadczeniu w zakresie procesów inwestycyjnych, budowlanych i infrastrukturalnych. Uczestniczyła w wielu projektach wdrożeniowych w sektorze informatycznym, w tym systemów SAP, także na rzecz firm telekomunikacyjnych. Prowadzi szkolenia i aktywnie uczestniczy w konferencjach związanych z rynkiem gazu, sektorem ciepłowniczym i gospodarki odpadami (WtE). W latach 2019-2021 została rekomendowana w rankingu THE LEGAL500 EMEA – Energy and natural resources.

Attorney-at-law with many years of experience in providing legal services to the largest Polish companies operating in the energy, heating and gas sectors. Also supported companies from the chemical, new technologies, IT and telecommunications sectors. Participates in international energy and infrastructure projects. Competently involved in legislative processes, including the implementation of EU regulations in Poland. Co-founder of the free gas market. Represents energy law companies before the President of the Energy Regulatory Office (ERO). Co-creates documents regulating ongoing activities of energy companies, including those relating to LNG regasification services at the terminal in Świnoujście, using her experience and technical knowledge. Supports clients in capital transactions, mergers and acquisitions, transformations and restructuring. Currently, involved in creating new investment opportunities in the public-private partnership (PPP) formula, including institutional PPP. Her strong position and activity on the legal market are based on experience in providing corporate services to companies listed on stock-exchange and state-owned companies, as well as many years of experience in investment, construction and infrastructure processes. Participated in many implementation projects in the IT sector, including SAP systems, also for telecommunications companies. Conducts trainings and actively participates in conferences related to the gas market, heating sector and waste management. In years 2019-2021, she was recommended in the THE LEGAL500 EMEA – Energy and natural resources ranking.
Image

Prof. dr hab. inż. Jacek Dach

Katedra Inżynierii Biosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Twórca i kierownik Pracowni Ekotechnologii w Katedrze Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – największego polskiego laboratorium biogazowego i kompostowego (ponad 260 reaktorów). Jako jedyny Polak zasiadał w radzie naukowej DBFZ w Lipsku (federalnego instytutu zajmującego się monitoringiem niemieckiego rynku biogazowego) w latach 2015-19 oraz jest od 2018 roku członkiem rady naukowej Key Laboratory for Clean Renewable Energy Utilization Technology, Ministry of Agriculture, zlokalizowanego na China Agricultural University. Jednostka ta, kierowana przez prof. Renjie Dong zajmuje się monitoringiem największego na świecie rynku biogazowego (ponad 40 mln instalacji) oraz opracowywaniem dla ministerstwa rolnictwa Chin analiz w zakresie kierunków rozwoju, preferowanych technologii oraz sugerowaniem wprowadzenia lub zmiany norm prawnych w tym zakresie. Indeks h=27, ponad 1800 cytowań wg bazy scopus.com. Twórca szkoły naukowej w zakresie fermentacji metanowej i kompostowania oraz szerzej – biologicznych metod przetwarzania odpadów na energię. Kierownik lub partner w kilkudziesięciu projektach finansowanych przez Komisję Europejską, MNiSW, NCBiR i KBN.
Image

dr hab. Jakub Pokrzywniak

radca prawny, partner WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k.
legal counsel, partner WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k.


Partner w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr. Jest ekspertem w dziedzinie prawa energetycznego. Doradza klientom w zagadnieniach związanych z prawem energetycznym, reprezentuje ich także w postępowaniach sądowych oraz przed organami administracji publicznej. Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa energetycznego (zarówno o charakterze naukowym, jak i popularyzatorskim). Realizował dziesiątki projektów dla wiodących firm sektora energetycznego. Był wielokrotnie angażowany w prace legislacyjne związane z kluczowymi dla sektora energetycznego regulacjami. Obronił doktorat z zakresu prawa zobowiązań na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Habilitował się na podstawie monografii o umowie o przyłączenie do sieci energetycznej.

Partner at WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr law firm. He is an expert in energy law. Jakub advises clients on issues related to energy law, represents them in court proceedings and before public administration bodies.He is an author of numerous scientific and informational publications on energy law. Jakub has carried out dozens of projects for leading companies in the energy sector. He has been repeatedly involved in legislative works on key regulations for the energy sector. He defended his PhD thesis in liability law at Adam Mickiewicz University in Poznań, Faculty of Law and Administration. Jakub earned his post-doctoral degree on the basis of a monograph on the contract for connection to the electrical grid.
Image

Piotr Świecki

Dyrektor Budownictwa Energetycznego i Przemysłowego Budimex S.A.
Director of Energy and Industrial Construction at Budimex S.A.

Dr inż. Piotr Świecki - Dyrektor Budownictwa Energetycznego i Przemysłowego Budimex S.A. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa. Od dwudziestu lat realizuje inwestycje energetyczne, pracując jako generalny wykonawca, inwestor lub inżynier kontraktu.

Dr inż. Piotr Świecki - Director of Energy and Industrial Construction at Budimex S.A. He is a graduate of the Warsaw University of Technology, Faculty of Power and Aeronautical Engineering. For twenty years, he has been implementing energy investments, working as a general contractor, investor or contract engineer.
Image

Jacek Jaworski

Zastępca Dyrektora ds. Gazownictwa, Instytut Nafty i Gazu Pańtwowy Instytut Badawczy

Ukończył studia wyższe w 1996 roku na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierunek: Górnictwo i Geologia, specjalność: Gazownictwo Ziemne. Pracę zawodową rozpoczął w 1996 roku w Laboratorium Metrologii Przepływów Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie na stanowisku inżyniera branżowego, a od 1997 roku na stanowisku asystenta. W 2004 roku, na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH, uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w specjalności inżynieria gazownicza. W 2004 roku zaczął kierować Zakładem Metrologii Przepływów, a od maja 2008 r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Gazownictwa Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego. Od kwietnia 2015 roku jest członkiem Zarządu IGG, a od 26 lipca 2016 r. do 1 marca 2017 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu IGG. Jest autorem lub współautorem 45 artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych oraz materiałach konferencyjnych, krajowych i międzynarodowych, 2 monografii,  1 patentu oraz 69 referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych. Specjalizuje się głównie w badaniu systemów gazowniczych, systemów pomiarowo-rozliczeniowych oraz stosowaniu wodoru i innych OZE w gazociągach.
Image

Adam Wawrzynowicz

radca prawny, wspólnik zarządzający, Wawrzynowicz i Wspólnicy spółka komandytowa
Attorney-at-law, Senior Partner, Wawrzynowicz and Partners limited partnership

Ekspert rynku gazu. Prawnik regulacyjny, specjalizujący się w doradztwie na rzecz przedsiębiorstw działających na rynku energetycznym, w tym w szczególności na rzecz firm działających w segmencie gazownictwa, elektroenergetyki, ciepłownictwa i energetyki odnawialnej. Posiada doświadczenie zarówno w doradztwie dotyczącym kwestii regulacyjnych (postępowania przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki), jak i doradztwie obejmującym pozostałe sfery aktywności przedsiębiorstw (m.in. doradztwo związane z IT i wdrożeniami systemów teleinformatycznych, transakcje handlowe, zamówienia publiczne). Świadczył usługi doradztwa prawnego na rzecz największych operatorów systemu gazowego  w Polsce w ramach projektów dotyczących między innymi bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego do Polski, systemu wsparcia dla Terminalu LNG w Świnoujściu czy z zakresu zapasów obowiązkowych gazu. Doradzał przy konsolidacji spółek dystrybucyjnych w grupie PGNiG oraz w projekcie wydzielenia z grupy kapitałowej PGNiG segmentu dystrybucji i wyznaczenia PGNiG S.A. operatorem systemu magazynowania. Brał udział w pracach dotyczących opracowania koncepcji dostosowania modelu funkcjonowania Operatora Systemu Magazynowania do założeń wynikających z III Pakietu Energetycznego. Współautor założeń do projektu ustawy Prawo gazowe przygotowywanego na zlecenie Izby Gospodarczej Gazownictwa. Doradzał przy projektach z zakresu telekomunikacji, energetyki odnawialnej oraz inwestycji infrastrukturalnych. Nadzorował doradztwo prawne związane z opracowaniem projektów podstawowych dokumentów regulujących działalność w segmencie magazynowania i dystrybucji gazu ziemnego – Regulaminu Świadczenia Usług Magazynowania oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Reprezentował kluczowe spółki z GK PGNiG  w postępowaniach o udzielenie koncesji, postępowaniach taryfowych oraz w postępowaniach o wyznaczenie operatorów systemów gazowych.

Gas market expert, regulatory lawyer. He specialises in providing legal assistance to companies operating in the energy and telecommunications market, including companies operating in the gas, electricity and heating sectors. Adam Wawrzynowicz has experience in advising on regulatory issues and conducting proceedings before the Energy Regulatory Office as well as in consultancy covering other areas of business activity, including IT related law, the implementation of IT systems, commercial transactions, and public procurement procedures. He has provided legal advisory services to the largest gas system operators in Poland as part of projects concerning, inter alia, mandatory gas reserves, the security of natural gas supplies to Poland, and a support system for the LNG Terminal in Świnoujście. He advised on the consolidation of distribution companies in the PGNiG group and in the project for the separation of the distribution branch from the PGNiG capital group and the establishment of PGNiG SA. as the storage system operator. He participated in the work on the development of the concept of adapting the model of operation of the Storage System Operator to the assumptions arising from the 3rd Energy Package. He is the co-author of the fundamental principles for the draft Gas Law as prepared at the request of the Chamber of Commerce for the Gas Industry. He has advised on projects in the field of telecommunications, renewable energy, and infrastructure investments. Adam Wawrzynowicz supervised the legal advice related to the development of draft primary regulations for activities in the storage and distribution of natural gas sectors – Regulations for the Provision of Storage Services and Instructions for Movement and Exploitation in the Distribution Network. He has represented key companies from the PGNiG Group in concession award proceedings, tariff proceedings, and proceedings for the designation of gas system operators.
Image

Marcin Krzemieniewski

GTM Practice Solutions Manager, Intelligent Infrastructure & Cybersecurity, NTT Ltd.

Marcin jest odpowiedzialny za obszar cyberbezpieczeństwa w NTT. Od początku swojej pracy zawodowej związany  z rynkiem entreprise. Praktyczne doświadczenia zdobywane w utrzymaniu, rozwoju oraz projektowaniu infrastruktury bezpieczeństwa, przekłada na zdolność do rozwiązywania realnych problemów klientów. Prywatnie miłośnik komiksu,  w wolnym czasie również nurkuje.
Image

Krzysztof Potera

Dyrektor Oddziału Geologii I Eksploatacji PGNiG SA
Director of the Geology and Exploitation Department at PGNiG SA

Krzysztof Potera jest absolwentem Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie zarządzania oraz studia menedżerskie MBA. Od 2017 roku zajmuje stanowisko Dyrektora Oddziału Geologii i Eksploatacji w Warszawie. Nadzoruje i wyznacza kierunki rozwoju w zakresie poszukiwań i eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Wspiera realizację głównego celu PGNiG, jakim jest zapewnienie maksymalizacji rentownego wydobycia węglowodorów w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego. Współtworzy strategię Spółki w sektorze górnictwa naftowego, między innymi w obszarze transformacji cyfrowej. Nadzoruje wdrożenie projektu „Cyfrowe Złoże”, a obecnie „Smart Field”, polegającego na integracji modeli złóż oraz infrastruktury produkcyjnej wraz z modelem ekonomicznym, wykorzystując m.in. chmurę obliczeniową oraz algorytmy sztucznej inteligencji.

Krzysztof Potera is a graduate of the Faculty of Drilling, Oil and Gas at the AGH University of Science and Technology in Krakow. He also completed postgraduate studies in management and a Master of Business Administration. Since 2017, he has been appointed to Director of the Geology and Hydrocarbon Production Branch in Warsaw. He supervises and sets directions of development in geology, exploration and field development. He co-creates the Company's strategy in the oil & gas sector including digital transformation area, through the implementation of the "Digital Field" project, currently „Smart Field”. Integrated asset modeling combines domains – the reservoir, wellbore, pipeline network, process facilities, and economics models into a total system simulation to manage the operation of the field, using cloud computing and artificial intelligence algorithms.
Image

Andriy Zhupanyn

Przewodniczący Podkomitetu ds. Gazu, Przesyłu i Polityki Dostaw Gazu Rady Najwyższej Ukrainy
ds. Energetyki, Mieszkalnictwa i Usług Komunalnych
Chairperson of the Sub-committee on Gas, Gas Transportation and Gas Supply Policy
of the Verkhovna Rada of Ukraine Committee on Energy, Housing and Utilities Services

Andriy Viktorovych Zhupanyn (born July 19, 1989 in Vynohradiv, Zakarpattia Oblast) is a Ukrainian lawyer and politician. People's Deputy of Ukraine of the 9th convocation. He studied at Vynohradiv City Secondary School No. 1 and Secondary School No. 8, the latter graduating with a gold medal in 2006. In 2004-2007 he played for the youth football team "Sevlyush". In 2006-2010 he studied at the Faculty of Law of Uzhhorod National University, received a diploma with honors. He was a laureate of the Peter Lodi University Scholarship. In 2010-2012 he studied for a master's degree at the Taras Shevchenko National University of Kyiv, received a diploma with honors. During his university studies he became a three-time winner of the national scholarship competition "Tomorrow UA". In 2012-2017 he worked as a lawyer in the law firm Sayenko Kharenko. In 2014 he entered the University of Leiden (Netherlands), received a master's degree in international civil and commercial law. In 2017-2019 he worked as a lawyer in the Ukrainian office of the international law firm DLA Piper. In 2018 he was elected a member of the Committee on Corporate Law and Stock Market of the Ukrainian Bar Association. He was the founder and head of the First Ukrainian Services LLC and Ocean USA.In the parliamentary elections in Ukraine in 2019, he became a People's Deputy of Ukraine of the 9th convocation, entering the list of the party "Servant of the People", № 110 in the list. Member of the Verkhovna Rada Committee on Energy and Housing and Communal Services, Chairman of the Subcommittee on Gas, Gas Transport and Gas Supply Policy. Co-chair of the group for interparliamentary relations with the Kingdom of the Netherlands.

Dr inż. Franciszek Rakowski

Przedstawiciel ICsec S.A.
 
"Dr inż. Franciszek Rakowski jest absolwentem wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na Politechnice Warszawskiej. Na tymże wydziale obronił także swoją pracę doktorską poświęconą badaniom dynamiki molekularnej cząsteczek biologicznych za pomocą symulacji komputerowych. Prace te wykonywał już częściowo w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW, gdzie po obronie doktoratu w 2008 roku pozostał przez kolejne 10 lat. W tym czasie współprowadził projekt w ramach którego zbudowano największy system symulujący rozprzestrzenianie się epidemii na terytorium Polski (2008-2011) oraz rozwijał własne zainteresowania naukowe w dziedzinach neurokognitywistyki i sztucznej inteligencji. W 2018 roku został zatrudniony na stanowisku Principal Data Scientist w dziale badawczo-rozwojowym firmy Samsung Electronics, gdzie kierował projektami budującymi rozwiązania AI w produktach firmowych.  Po wybuchu pandemii COVID-19, reagując na potrzebę chwili, powrócił do ICM UW, gdzie objął kierownictwo nad zespołem przygotowującym prognozy rozwoju epidemii oraz rozwijającym metodologie zapoczątkowane dekadę wcześniej. Wyniki prac jego zespołu są przedstawiane decydentom państwowym w trakcie regularnych spotkań z Ministerstwem Zdrowia oraz Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Obecnie jest członkiem zespołu ds. monitorowania i prognozowania epidemii COVID-19 przy Ministrze Zdrowia, expertem w Centrum Analiz Strategicznych KPRM oraz adiunktem w ICM UW. Od połowy 2021 roku pracuje także jako główny specjalista ds. sztucznej inteligencji w firmie ICsec SA. "
Image

Paweł Śmigielski

Country Manager Poland, Stormshield

Paweł Śmigielski – Country Manager Poland, odpowiedzialny za rozwój firmy Stormshield w Polsce. Od ponad 15 lat zajmuje się obszarem cyberbezpieczeństwa. Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach integratorskich, podczas współpracy z dystrybutorami oraz pracując bezpośrednio dla producentów rozwiązań do zabezpieczania infrastruktury teleinformatycznej. Obecnie główny obszar działania Pawła Śmigielskiego to urządzenia firewall (NGFW) i UTM przeznaczone do zintegrowanej ochrony sieci IT i OT. W swojej pracy Paweł Śmigielski kładzie duży nacisk na kwestie związane z edukacją i zwiększaniem świadomości użytkowników w zakresie zarówno najnowszych zagrożeń sieciowych, jak i innych codziennych wyzwań stojących przed działami bezpieczeństwa IT/OT. Promuje przekazywanie wiedzy poprzez organizację warsztatów praktycznych. Odpowiada także za Akademię Stormshield - dedykowany program edukacyjny
o cyberbezpieczeństwie skierowany do studentów uczelni wyższych.

Paweł Śmigielski - Country Manager Poland, responsible for the development of Stormshield in Poland. He has been involved in the area of cybersecurity for over 15 years. He gained professional experience working for IT integrators, distributors and directly for ICT security vendors. Currently, the main areas of Paweł's activities are firewalls (NGFW) and UTM devices dedicated to protecting of IT and OT networks. In his work, he places great emphasis on issues related to education and increasing user awareness of both the latest network threats and other everyday challenges faced by IT / OT security departments. He promotes the transfer of knowledge by organizing practical workshops. He is also responsible for the Stormshield Academy - a dedicated educational program on cybersecurity addressed to university students.
Image

Marcin Roszkowski

Prezes Instytutu Jagiellońskiego, wydawca biznesalert.pl
President of the Jagiellonian Institute, publisher of biznesalert.pl

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1999–2003 był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W latach 2001–2002 pełnił funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczącego samorządu studenckiego SGH, a od 2001 do 2003 należał do senatu uczelni. Jest absolwentem stypendium fundacji Phoenix, University of Notre Dame w USA. W latach 2004–2013 asystent w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, a także wykładowca w Collegium Civitas. Był pierwszym rzecznikiem Muzeum Powstania Warszawskiego. Od 2003 roku pracował w zespole przygotowującym i realizującym koncepcję budowy Muzeum Powstania Warszawskiego. Po otwarciu Muzeum pełnił funkcję rzecznika Muzeum oraz kierownika działu Informacji i Promocji. W latach 2005–2006 sprawował funkcję rzecznika Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Lecha Kaczyńskiego. Od 2006 do 2008 był wicedyrektorem Biura Spraw Zagranicznych w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W 2007 został doradcą Ministra Sportu i Turystyki odpowiedzialnym za koordynacje działań marketingu i komunikacji społecznej na rzecz UEFA-Euro 2012, od 2009 do 2010 pozostawał dyrektorem Departamentu Komunikacji i Promocji w Narodowym Banku Polskim. Został prezesem Instytutu Jagiellońskiego, organizacji non-profit zajmującej się promowaniem myśli wolnorynkowej oraz specjalistycznymi analizami dla biznesu. Objął funkcję prezesa spółki deweloperskiej, która zajmuje się inwestycjami w branży energetycznej. Współzałożyciel BiznesAlert.pl – serwisu internetowego poświęconego rynkowi opinii o energetyce i infrastrukturze. BiznesAlert.pl w 2014 roku został uhonorowany nagrodą Dragon’s Claw, przyznawaną przez miesięcznik Polish Market.
Image

Wojciech Jakóbik

Redaktor Naczelny Portalu BiznesAlert.pl
The BiznesAlert.pl editor-in-chief

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Analityk rynku energii od 2009 roku. Redaktor naczelny BiznesAlert.pl. Autor publikacji dziennikarskich i naukowych.

Graduate of the Jagiellonian University. Market analyst of the energy from 2009. The BiznesAlert.pl editor-in-chief. Author of journalistic and scientific publications.
Image

Jakub Wiech

Zastępca Redaktora Naczelnego Energetyka 24
Deputy Editor-in-Chief of the Energetyka 24

Jakub Wiech - prawnik, dziennikarz i publicysta, zastępca redaktora naczelnego serwisu Energetyka24. Laureat nagrody Studencki Nobel w kategorii Dziennikarstwo i Literatura oraz nagrody w konkursie Platynowe Megawaty za najlepszą publikację o rynku energii elektrycznej. Nominowany w konkursie MediaTory oraz do nagrody Grand Press w kategorii Dziennikarstwo Specjalistyczne. Stypendysta James S. Denton Transatlantic Fellowship. Autor książek „Energiewende. Nowe niemieckie imperium” oraz „Globalne ocieplenie. Podręcznik dla Zielonej Prawicy”.
Image

Daniel Czyżewski

Redaktor portalu Energetyka24.com.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej. Dziennikarskie szlify zdobywał w Polskim Radiu. Zainteresowany zwłaszcza globalnymi rynkami paliw oraz zieloną transformacją z perspektywy ekonomicznej.
Image
Image
Image
Image
SERWIS KAWOWY
PODCZAS KONFERENCJI ZAPEWNIA
PROFI COFEE
https://www.facebook.com/konferencjagazterm
© 2022 (c) studio | 4u . All Rights Reserved.
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Zobacz politykę prywatności (RODO)
GAZTERM